Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności PSONI koła w Pszczynie z siedzibą w Piasku

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PSONI koła w Pszczynie z siedzibą w Piasku. (link: psonipszczyna.pl)

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej (link: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/)

Treści niedostępne

 • Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo 
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących 
 • Brak tłumacza języka migowego online 
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego 
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną 

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Szromek. 
 • E-mail: aszromek@psonipszczyna.pl 
 • Telefon: 32 210 48 47 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd PSONI koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku 
 • Adres: 43-211 Piasek, ul. Dworcowa 27 
 • E-mail: biuro@psonipszczyna.pl 
 • Telefon: 32 210 48 47 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. (link: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich)

Dostępność architektoniczna

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku

43-211 Piasek, ul. Dworcowa 27

Koło PSONI Pszczyna prowadzi w Piasku dwie placówki: Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy oraz Świetlicę Terapeutyczną, obie znajdują się w tym samym budynku, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

– wejście znajduje się od strony północnej, przy zachodnim rogu budynku, przy drzwiach znajduje się dzwonek
– do wejścia prowadzi chodnik, a zaraz obok wejścia jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
– dodatkowe 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na prawo od wejścia w odległości ok. 10 m
– sekretariat znajduje się na lewo od wejścia za pierwszymi drzwiami przeciwpożarowymi
– placówka posiada dźwig osobowy w razie konieczności dostania się na piętro; budynek posiada wspólne korytarze, schody – ciągi komunikacyjne dla osób korzystających z obu placówek
– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
– w budynku brak jest pętli indukcyjnych; nie ma też oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
– w placówkach brak tłumacza języka migowego