„Bądź zaangażowany w wolontariat” – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Projekt „Bądź zaangażowany w wolontariat” ukierunkowany jest na rozwój wolontariatu w gminie Pszczyna. Zakłada przeprowadzenie działań przyczyniających się do realizacji celu głównego projektu – zwiększenia aktywności wolontariackiej osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych oraz przedstawicieli społeczności lokalnej gminy Pszczyna poprzez sprofesjonalizowanie i organizację wolontariatu w ramach Punktu Wolontariatu w Piasku i realizację inicjatyw aktywizujących społecznie, jednocześnie integrujących społeczność z osobami niepełnosprawnymi.

Projektem zostanie objętych 45 osób przyszłych liderów wolontariatu, w tym 35 osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych oraz 10 osób z lokalnej społeczności gminy Pszczyna. Dodatkowo projekt zakłada włączenie minimum 30 osób ze społeczności lokalnej w działania społeczne (inicjatywy) integrujące osoby niepełnosprawne z lokalną społecznością.
Projekt zakłada realizację działań ściśle ze sobą powiązanych i następujących po sobie, zgodnie z logiką – pierwszy etap – przygotowanie wolontariuszy do realizacji działań, II etap to samoorganizacja wolontariuszy i przygotowanie do bezpośredniej aktywności w środowisku lokalnym, następnym etapem jest realizacja zaplanowanych inicjatyw i upowszechnienie działań oraz rezultatów projektu.

W ramach etapu I planuje się przeprowadzenie zajęć grupowych zwiększających kompetencje społeczne oraz kompetencje w zakresie współpracy zespołowej (trening umiejętności społecznych, warsztaty skutecznej współpracy zespołowej). Dodatkowo planuje się przeprowadzenie indywidualnej diagnozy predyspozycji osobistych wolontariusza – przygotowanie indywidualnej charakterystyki.

W ramach etapu II planuje się utworzenie i uruchomienie Punktu Wolontariatu w Piasku, przeprowadzenie spotkań ze społecznością zachęcających do aktywności społecznej i wolontariatu, prowadzenie pośrednictwa wolontariatu. Dodatkowo w ramach tego etapu planuje się przeprowadzenie zajęć grupowych ukierunkowanych na zwiększenie kompetencji liderów wolontariatu w zakresie realizacji profesjonalnych usług społecznych (wolontariackich) oraz organizacji inicjatyw (szkolenie Aktywny Wolontariat, 5 wizyt studyjnych, szkolenia specjalistyczne oraz rozwojowe: szkolenie Praca z osobą niepełnosprawną, warsztaty arte – terapeutyczne, warsztaty dziennikarskie oraz fotograficzne).

W ramach III etapu uczestnicy w 5 grupach zadaniowych przygotują (w ramach warsztatów przygotowujących) oraz zrealizują inicjatywy lokalne aktywizujące społecznie. Projekt zakłada realizację minimum 8 dużych inicjatyw cyklicznych oraz około 16 mini inicjatyw, natomiast w ramach inicjatywy długoterminowej – Pracownia kultury i rękodzieła – realizację 4 mini inicjatyw oraz warsztatów ceramicznych integrujących społeczność lokalną. Działania liderów wolontariatu będą wspierane przez animatorów
wolontariatu. W ramach tego etapu zakłada się przeprowadzenie seminariów podsumowujących z udziałem przedstawicieli lokalnych władz i instytucji – upowszechnienie wolontariatu i rezultatów projektu, zawiązanie współpracy w obszarze realizacji wolontariatu długoterminowego w ramach Punktu Wolontariatu.

Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie przedstawicieli grupy docelowej i wskazane następujące problemy, do których rozwiązania się przyczyni:
1/Niska aktywność społeczna osób z gminy Pszczyna oraz opiekunów podopiecznych Stowarzyszenia,
2/Poczucie nieprzydatności, osamotnienia i izolacji społecznej osób nieaktywnych zawodowo, w szczególności osób po 60 roku życia oraz opiekunów osób niepełnosprawnych,
3/Brak przygotowania do aktywności lokalnej, w tym wolontariackiej,
4/Brak lokalnej instytucji zajmującej się profesjonalnie wolontariuszami i wolontariatem,
5/Niski poziom świadomości wagi własnej aktywności społecznej oraz możliwości zaangażowania się w działania wolontariackie.

Czas realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.12.2019 r.

PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – KONKURS FIO 2018

Do góry