NAUCZYCIELE - OLIGOFRENOPEDAGODZY
Chromik Maria

nauczyciel terapeuta

terapeuta Integracji Sensorycznej

Wykształcenie:

•    Kolegium Nauczycielskie w Bielsku- Białej
specjalność: pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika
•    Akademia Pedagogiczna w Krakowie
kierunek: pedagogika, zakres – pedagogika specjalna; specjalizacja: oligofrenopedagogika
tytuł zawodowy: licencjat
•    Akademia Pedagogiczna w Krakowie
kierunek: pedagogika, zakres – pedagogika rewalidacyjna; specjalizacja: pedagogika terapeutyczna
tytuł zawodowy: magister

Awans zawodowy:  nauczyciel mianowany

Kursy, szkolenia:

– „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?”,
– „Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”,
– „Alternatywne metody komunikacji. BLISS- wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo”,
– „Ruch rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborn”- I stopień,
– „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”- szkolenie podstawowe,
– „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
– „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
– „Specjalne potrzeby edukacyjne”,
– „Radość i siła jest we mnie”,
– „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”,
– „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
– „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”,
– „Uczenie przez zmysły”,
– „Autyzm- od bierności do aktywności”,
– „Przygoda z pedagogiką M. Montessori- wprowadzenie”- warsztaty metodyczne,
– „Profile psychoedukacyjne E. Schoplera (PER-R i AAPEP) w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwoju”,
– „Diagnoza i terapia osób z autyzmem”- warsztaty metodyczne,
– „Terapia taktylna”,
– szkolenie podnoszące kompetencje kadry zatrudnionej do realizacji działań dla osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego,
– „Warsztaty CMC- Dzieci dzieciom- Dar dotyku (4D)”,
– „Wybrane zagadnienia z neurologopedii”- warsztaty metodyczne,
– „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz.I,
– „Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka- zaburzenia, diagnoza i terapia”,
– „Badanie i odkrywanie świata przez dzieci, czyli o eksperymentach w przedszkolu i szkole”- warsztaty metodyczne,
– „Inteligencja wieloraka- jak wspierać rozwój dziecka”- warsztaty metodyczne,
– „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
– Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu teatru,
– Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
– Autorskie warsztaty filmowe,
– Warsztaty muzyczne,
– „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1”;
– „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 2”;
– „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej” – certyfikowany kurs terapii SI II stopnia;
– „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”;
– „Wykorzystanie Pozytywnej Dyscypliny w pracy psychologa i pedagoga”;
– „Nie patrzy, nie mówi, nie słucha. Od czego zacząć? – trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”;
– „Zabawy wyciszające na każdą porę roku”;
– „Opinia, orzeczenie – i co dalej? Jak wspierać dziecko w szkole?”;
– Terapia ręki I i II stopnia;
– „ABC spektrum autyzmu”;
– „Regulamin działalności rady pedagogicznej”;
– „Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty”.

Cybulska Izolda

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

•    Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
kierunek- pedagogika, zakres- pedagogika specjalna
tytuł: magister
•    Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku- Białej
Studia podyplomowe, Pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika,

Awans zawodowy- nauczyciel mianowany

Kursy, szkolenia:

– „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci autystycznych”,
– „Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych?”,
– „Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną- wybrane zagadnienia kliniczne”,
– „Padaczka u dzieci”,
– „Jestem dzieckiem z autyzmem- dajcie mi szansę”,
– „Mózgowe porażenie dziecięce”,
– „ADHD jak pomagać dziecku”,
– „Wesoła szkoła sześciolatka, ABC sześciolatka. Z plastyką na Ty”,
– „O potrzebie nowego spojrzenia na definicję, przedmiot i zadania dydaktyki”,
– „Język migany dla nauczycieli”- kurs I stopnia,
– „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych”,
– „Choreoterapia i rytmikoterapia w reedukacji psychomotorycznej”,
– „Nowe tendencje w edukacji i przygotowaniu służb dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
– „Radość i siła jest we mnie”,
– „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
– „Autyzm- od bierności do aktywności”,
– szkolenie z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej osób głęboko upośledzonych umysłowo,
– „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”,
– „Terapia taktylna”,
– szkolenie podnoszące kompetencje kadry zatrudnionej do realizacji działań dla osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego,
– „Warsztaty CMC- Dzieci dzieciom- Dar dotyku (4D)”,
– „Arteterapia:  drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
– „Arteterapia i techniki pracy ze zmysłem równowagi”- warsztaty,
– „Sztuka jako forma integracji i terapii”,
– „Papierowa wiklina”,
– „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
– Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu teatru,
– Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
– Autorskie warsztaty filmowe,
– Warsztaty muzyczne,
– „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1”.

Mianowski Kazimierz

nauczyciel katecheta

Wykształcenie:

•    Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie
kierunek- teologia, zakres- teologia ogólna
tytuł- magister
•    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej
Kurs kwalifikacyjny- z zakresu oligofrenopedagogiki, kwalifikacje do nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany

Kursy, szkolenia:

– „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z trudnościami w uczeniu się”,
– „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Wrzosek Teresa

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

•    Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
kierunek: Pedagogika, zakres: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i pracy socjalnej
tytuł zawodowy: licencjat;
•    Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
kierunek: Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
tytuł zawodowy: magister;
•    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki – kwalifikacje do nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
•    Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie
Studia podyplomowe: Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu – kwalifikacje do nauczania osób z autyzmem;
•   
Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu
Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Awans zawodowy- nauczyciel kontraktowy

Kursy, szkolenia:

– „Jak konstruować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych”,
– „Padaczka u dzieci”,
– „ADHD jak pomagać dziecku”,
– „Agresja u osób z autyzmem i u osób z głębokim upośledzeniem umysłowym”,
– „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”,
– „Choreoterapia i rytmikoterapia w reedukacji psychomotorycznej”,
– „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?”,
– „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
– „Komunikowanie się pedagoga w życiu zawodowym i prywatnym”,
– „Kolorowy zawrót głowy”- warsztaty bibułkarstwa artystycznego,
– „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
– „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”,
– szkolenie podnoszące kompetencje kadry zatrudnionej do realizacji działań dla osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego,
– „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
– „Elementy sztuki ludowej- bibułkarstwo”- warsztaty metodyczne,
– Komunikacja alternatywna Makaton – podstawowe,
– Komunikacja alternatywna Makaton – zaawansowane,
– „Pory roku- scenariusze zajęć z muzykoterapii w oparciu o proste piosenki i utwory instrumentalne”,
– „Muzyczna podróż po Europie”- cz.I
– „101 pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć plastycznych, technicznych i świetlicowych”,
– „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
– Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
– Autorskie warsztaty filmowe,
– Warsztaty muzyczne,
– „Jak porozumiewać się z trudnym rodzicem?”,
– „Skrzynia skarbów. Bank pomysłów na ciekawe zajęcia poza salą.”,
– „Edukacja przez ruch”,
– „Pomoc dziecku w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych”,
– „Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko – edycja Bożonarodzeniowa”,
– „Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko – edycja wielkanocna”,
– „Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole”,
– „Kolorowy kram – proste formy zabawkarskie w pracy z dzieckiem”,
– „Masy plastyczne na cztery pory roku”,
– „Książka scrapbookowa”,
– „FAS – ukryta niepełnosprawność”;
– „Wartości, a skuteczność oddziaływań wychowawczych”;
– „Opinia, orzeczenie – i co dalej? Jak wspierać dziecko w szkole?”;
– „Zespół Aspergera od A do Z – prawo, edukacja, wychowanie”;
– „Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych”;
– „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”;
– „Zabawy wyciszające na każdą porę roku”;
– „Dzieci i młodzież w sytuacji rozwodu i/lub śmierci bliskich – czyli podstawowe informacje jak wspomóc dzieci i młodzież w sytuacji psychologicznych utrat”;
– „Teatrzyk kamishibai”;
– Trening Umiejętności Społecznych – kurs certyfikacyjny;
– „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”;
– kurs na kierownika wycieczek szkolnych

Hlubek Anna

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

•    Uniwersytet Śląski
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
kierunek – Oligofrenopedagogika z arteterapią
studia I stopnia
•    Uniwersytet Śląski
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
kierunek – Pedagogika zintegrowana  Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna
studia II stopnia

Awans zawodowy- nauczyciel stażysta.

Kursy, szkolenia:

– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień)

– „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”

– „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”

– „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego- KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1.miesiąca do końca 9. roku życia”

Mżyk Agnieszka

nauczyciel terapeuta

W przygotowaniu...

Kursy, szkolenia:

– „Masaż terapeutyczny – budowanie mapy ciała, stymulacja propriocepcji”;
– „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”.

Kiedos Magdalena

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

•    Medyczne Studium Zawodowe – terapeuta zajęciowy;
•    Wyższa Szkoła Teologiczno – Humanistyczna – licencjat promocja zdrowia;
•   Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza” w Katowicach
– studia podyplomowe – oligofrenopedagogika.

Kursy, szkolenia:

– „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami edukacji seksualnej”,
– „Kolorowy zawrót głowy – bibułkarstwo artystyczne”,
– „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
– „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
– „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój?”,
– „Sztuka relasu. Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi”,
– „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”,
– „Arteterapia III metodą KORART. Integracja sensoryczna poprzez plastykę”;
– Kurs ceramiki artystycznej I stopnia;
– Kurs ceramiki artystycznej IV stopnia;
– Kurs ceramiki artystycznej II stopnia;
– Sensoplastyka© Wstęp;
– Sensoplastyka© Trener I stopnia;
– Terapia ręki I i II stopnia – kurs certyfikacyjny;
– „Tworzenie na kole garncarskim”;
– „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi – trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”.

Izabela Kois- Zimowska

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

kierunek- filologia polska

  • Instytut Doskonalenia Nauczycieli

kierunek- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Wspomaganie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu (w trakcie)

  • TEB Edukacja

kierunek- terapia zajęciowa

 

Kursy, szkolenia:

– „Trening umiejętności społecznych”

LEKARZE
Kopyta Ilona

neurolog dziecięcy

Wykształcenie:

•    doktor nauk medycznych w zakresie medycyny
•    tytuł :
specjalista w dziedzinie pediatrii,
specjalista w dziedzinie neurologia dziecięca;

Ponadto:
•    Zespołowa Nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących zastosowania nowoczesnych metod diagnostyki w genetycznie uwarunkowanych chorobach układu nerwowego u dzieci,
•    Nagroda naukowa III stopnia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Fundacji Aleksandra Gudzowatego dla autorów pracy pt.:”Związek między poziomami lipidów i fibrynogenu a ryzykiem udaru w grupie polskich dzieci z arteriopatią i chorobami serca”.

Kursy, szkolenia:

– „Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w neurologii”,
– „European Federation of Neurological Societies”- Geneva,
– „Participated in the 9th EPNS Congress with oral/poster presebntation – Dubrovnik,
– „European Paediatric Neurology Society „- Harrogate,
– „21 st Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disablity”- Vilnius,
– „International Child Neurology Congress”- Cairo,
– „11 th World Congress of ICNA”- Cairo,
– „Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego”,
– Zebrania naukowe Oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologów
dziecięcych”,
– przygotowanie i przeprowadzenie wykładu „Przebieg kliniczny i uwarunkowania
społeczne trików u dzieci w materiale Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku
Rozwojowego w Katowicach”,
– „Choroby układu pozapiramidowego u dzieci- postępy w diagnostyce i terapii”,
– „Postępy w pediatrii”,
– VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych,
– 17 th European Stroke Conference- Nice,
– „Obraz kliniczny napadów padaczkowych u dzieci ze schizencefalią”,
– „Zaburzenia ze spektrum autyzmu współistniejące z dystrofią mięśniową Beckera-
opis przypadku”,
– przygotowanie i wygłoszenie wykładu podczas Ogólnopolskiej Konferencji
„ Postępy w pediatrii”.

Rzońca - Szczepanek Alicja

lekarz pediatra

Wykształcenie:

•      lekarz medycyny
•      tytuł- pediatra I stopień
•      Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
•      Specjalista chorób płuc

Kolasa Katarzyna

lekarz rehabilitacji medycznej

Wykształcenie:

•    lekarz medycyny
•    tytuł- specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej

REHABILITANCI/FIZJOTERAPEUCI
Biernacka Magdalena

fizjoterapeuta

terapeuta NDT Bobath

Wykształcenie:

•    Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
kierunek- Rehabilitacja ruchowa, zakres- rehabilitacja ruchowa
tytuł – magister;
•    „Terapia neurorozwojowa NDT- Bobath”- kurs podstawowy.

Kursy, szkolenia:

– „Alternatywne metody komunikacji. BLISS- wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo”,
– „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”- szkolenie podstawowe,
– „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
– „Wczesna interwencja”- kurs doskonalący,
– „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
– „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band”,
– „Kinesiology Taping”,
– „Wybrane elementy koncepcji Bobath z zastosowaniem przyborów Thera Band w terapii dzieci i dorosłych”,
– „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i postularno motorycznymi” (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego),
– „Terapia taktylna”,
– „Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi” (warsztaty praktyczne),
– „Terapia czaszkowo- krzyżowa (teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo- krzyżowego)”- kurs I stopnia,
– „Terapia czaszkowo- krzyżowa: Pływy i pulsacje” – kurs II stopnia,
– „Zaawansowane techniki terapii czaszkowo- krzyżowej” – kurs III stopnia,
– „Trauma i terapia doświadczenia somatycznego”- kurs IV stopnia,
– „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Blaut Dominik

fizjoterapeuta

Wykształcenie:

•    Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku- Białej
kierunek – fizjoterapia
tytuł zawodowy- licencjat;
•    Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
kierunek- Turystyka i rekreacja, specjalność- Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna
tytuł zawodowy – magister

Kursy, szkolenia:

– „Basic Watsu”,
– „Specjalistyczny szkoleniowo- doskonalący kurs funkcjonalnej terapii manualnej wg koncepcji Mulligana”,
– „Integrated Sift Touch Techniques Trigger Points, Pain and Muscle Tone”,
– „Kurs podstawowy Halliwick”,
– „Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie, punkty spustowe, ból i napięcie mięśni”- część I,
– „Terapia czaszkowo- krzyżowa (teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo- krzyżowego)”- kurs I stopnia,
– „Terapia czaszkowo- krzyżowa: Pływy i pulsacje – kurs II stopnia,
– „Proprioceptive Neuromuscular Facilitation” -kurs podstawowy,
– „Techniki osteopatyczne dla fizjoterapeutów”- część I,
– „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
– „Techniki osteopatyczne dla fizjoterapeutów”- część II,
– „Badanie i leczenie tkanek miękkich oparte na aktualnych dowodach naukowych”.

Pochopień Zdzisława

fizjoterapeuta

Wykształcenie:

•    Medyczne Studium Zawodowe
tytuł: technik fizjoterapii

Kursy, szkolenia:

– „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci autystycznych”,
– „Padaczka u dzieci”,
– „Użytkowanie i obsługa aparatu Viofor JPS System”,
– „Zastosowanie w medycynie zmiennych pól magnetycznych”,
– „Mózgowe porażenie dziecięce”,
– „ADHD jak pomagać dziecku”,
– „Agresja u osób z autyzmem i z głębokim upośledzeniem umysłowym”,
– „Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”,
– „Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne”- I stopień,
– „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
– „Wczesna interwencja”,
– „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
– „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band”,
– „Kinesiology Taping”’
– „Uczenie przez zmysły”,
– „Wybrane elementy koncepcji Bobath z zastosowaniem przyborów Thera Band w terapii dzieci i dorosłych”,
– „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno – motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)”,
– „Terapia taktylna”,
– „Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi”- warsztaty praktyczne,
– „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
– „Amatomy Trains dla terapeutów manualnych”.

PSYCHOLODZY
Gierusz Barbara

nauczyciel psycholog

Wicedyrektor DOREW

Wykształcenie:

•    Uniwersytet Śląski w Katowicach
zakres- psychologia, specjalność- psychologia wychowawcza
tytuł – magister psychologii
•    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej
Kurs kwalifikacyjny- z zakresu oligofrenopedagogiki, kwalifikacje do nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
•    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej;
kurs kwalifikacyjny- kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących

Awans zawodowy –  nauczyciel dyplomowany

Kursy, szkolenia:

– „Metody wychowawcze w pracy nauczyciela”,
– „Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki”,
– „Śląsk wobec AIDS”,
– „Mam autyzm- dajcie mi szansę”,
– „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
– „Wczesna interwencja”- kurs doskonalący,
– „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
– „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
– „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”,
– „Terapia taktylna”,
– „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I,
– „Arteterapia i techniki pracy ze zmysłem równowagi”- warsztaty,
– „Warsztaty ekspresji twórczej- Ekspresja ciała”,
– „Wieloaspektowe podejście do problemów dzieci z zaburzeniami psychiatrycznymi”,
– „Terapia tańcem i ruchem, improwizacja ruchowo- taneczna”,
– „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
– „Praca z dzieckiem o zaburzonym rozwoju motorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną”,
– Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
– Autorskie warsztaty filmowe,
– Warsztaty muzyczne,
– „Terapia i arteterapia ręki i stopy” – szkolenie,
– „Znaczenie hortiterapii w edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” – warsztaty,
– „Ochrona danych osobowych” – szkolenie;
– „Techniki Celestyna Freineta w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”;
– „Edukacja i wychowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w niepublicznych placówkach oświatowych”;
– „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”.

Labus Katarzyna

Dyrektor DOREW

psycholog

Wykształcenie:

•    Uniwersytet Śląski w Katowicach
kierunek- psychologia
tytuł- magistra
•    Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
studia podyplomowe „Zarządzanie w oświacie”

Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany

Kursy, szkolenia:

– „Mądrość Wassylisy”- metafora i bajka w pracy terapeutycznej,
– „ Zarządzanie organizacją pozarządową, komunikowanie się ludzi”,
– „Jak tworzyć i pisać projekty, aby otrzymać dotacje”,
– „Podstawowe elementy prawa dla organizacji pozarządowej”,
– „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci autystycznych”,
– „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”,
– „Psychologiczna diagnoza i stymulacja dzieci o zaburzonym rozwoju”,
– „Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną- wybrane zagadnienia kliniczne”,
– „Dzień dzisiejszy i perspektywy opieki nad osobami niepełnosprawnymi w powiecie pszczyńskim- progi i bariery”,
– „Zabawy fundamentalne we wspieraniu prawidłowego, zagrożonego, zaburzonego i opóźnionego rozwoju dziecka”,
– „Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”,
– „Choreoterapia i rytmikoterapia w reedukacji psychomotorycznej”,
– „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
– „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
– „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”,
– „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
– „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”,
– „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”- cz.I,
– „Terapia taktylna”,
– „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
– „Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego”,
– „Zmiany w kształceniu specjalnym- aktualny stan prawny, organizacja i dokumentacja pracy”,
– „Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2012 r.- zmiany wynikające z Ustawy o Działalności Leczniczej”,
– szkolenia dla kadry kierowniczej Ośrodków Wczesnej Interwencji oraz Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczych,
– „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
– „Sztuka relaksu. Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi”,
– „Praca z dzieckiem o zaburzonym rozwoju motorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną”,
– „Zachowania trudne dzieci i młodzieży”.
– Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
– Autorskie warsztaty filmowe,
– Warsztaty muzyczne,
– „Terapia i arteterapia ręki i stopy”,
– „Znaczenie hortiterapii w edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” – warsztaty,
– „Ochrona danych osobowych” – szkolenie;
– Kompleksowy kurs dla wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych. Organizacja pracy wicedyrektora – zadania, uprawnienia, odpowiedzialność zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym;
– Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania  w przedszkolu, szkole, placówce;
– MANDALA w procesie edukacji, terapii i rozwoju;
– „Edukacja i wychowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w niepublicznych placówkach oświatowych”;
– „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”.

Olga Knapek

psycholog

Wykształcenie:

  • Uniwersytet SWPS

kierunek- psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

kierunek- Polonistyka- komunikacja społecznych

LOGOPEDZI/NEUROLOGOPEDZI
Mikosz Żaneta

logopeda

neurologopeda

Wykształcenie:

•    Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
kierunek- filologia polska
specjalność – logopedia
•    Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej
Studia Podyplomowe: neurologopedia
•    Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi (w trakcie)
Studia Podyplomowe: oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym

Kursy, szkolenia:

– „Wybrane zagadnienia z neurologopedii”- warsztaty metodyczne,
– „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”;
– „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”;
– „Makaton – program rozwoju komunikacji – szkolenie podstawowe”, kurs certyfikowany;
– Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część I”;
– „Integracja sensoryczna w codziennej praktyce” – konferencja metodyczno – warsztatowa;
– „Integracja sensoryczna w pracy logopedy” – warsztaty metodyczne;
– Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne”;
– Kurs przygotowawczy dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży;
– „Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego i staw skroniowo-żuchwowy”;
– Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC);
– Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls© – Lalki terapeutyczne;
– „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”.

Strzałka - Wcisło Urszula

nauczyciel logopeda

Wykształcenie:

•    Uniwersytet w Lublinie
kierunek: Filologia polska
specjalność: logopedyczna
tytuł: magister
•    Wyższa Szkoła Administracji
Studia podyplomowe- kwalifikacyjne : Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika
•    Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
Studia podyplomowe- kwalifikacyjne : Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu.

Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany

Kursy, szkolenia:

– Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem;
– Awans zawodowy nauczycieli;
– Technologia informacyjna w dydaktyce przedmiotowej;
– Rozwiązywanie konfliktów w grupie;
– Szkolenie z awansu zawodowego.
– Jak rozwijać świadomość i sprawność językową uczniów;
– Radzenie sobie z uczniem prowokującym;
– Organizacja kształcenia i udzielanie wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin;
– Co wiemy o autyzmie i zespole Aspergera;
– Profilaktyka agresji i przemocy.

TERAPEUCI ZAJĘCIOWI
Agnieszka Penszor

terapeuta zajęciowy

Wykształcenie:

  • Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności

kierunek- fizjoterapia

  • Szkoła Policealna Sokrates

kierunek- terapia zajęciowa

PIELĘGNIARKI
Pęszor Joanna

pielęgniarka dyplomowana

Wykształcenie:

•    Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek- pielęgniarstwo
tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa

Kursy, szkolenia:

– „Organizacja i zarządzanie”- kurs kwalifikacyjny,
– „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
– „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”- kurs specjalistyczny,
– „Szczepienia ochronne”- kurs specjalistyczny,
– „Pielęgniarstwo kardiologiczne”- kurs kwalifikacyjny,
– „Pielęgniarstwo rodzinne”- kurs kwalifikacyjny,
– „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

POMOCE NAUCZYCIELA
Głąbek Tatiana
Bogumiła Kapek
Agnieszka Krzekotowska
Andrzejak Aleksandra
Jeczeń Iwona
Niemczyk Izabela
Szromek Artur
Pisarek Sylwia
Sztenderewicz Edyta

Do góry