NAUCZYCIELE - OLIGOFRENOPEDAGODZY
Drozdowska Bożena

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

Pedagog specjalny – Magister

 • Studia podyplomowe

oligofrenopedagogika, arteterapia

Kursy, szkolenia:

Szkolenia:

 • „Opieka w żłobku lub klubie dziecięcym”
 • „I pomoc przedmedyczna”
 • „Dogoterapia”
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia”
 • „Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole”
Grzegorczyk Daria

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie

oligofrenopedagogika

 • Studia podyplomowe

surdopedagogika i tyflopedagogika

Kursy, szkolenia:

Szkolenia:

 • „Sala doświadczeń światła – odprężenie w bezpiecznym miejscu”
 • Eksperymentalne techniki malarskie w pracy z dziećmi i młodzieżą – część IV”
 • Psychologiczny aspekt autoagresji”
 • „Ogólnorozwojowe zabawy ruchowe z przedszkolu”
 • „Jak zrobić coś z niczego, czyli kreatywny recycling”
 • „Szkolenie zaawansowane – znaki monograficzne i symbole”
 • Zabawy muzyczno – ruchowe w przedszkolu”
 • „Rzeźbię i modeluje – zastosowanie mas plastycznych w pracy z dzieckiem”
 • „Sznurki włóczki i wstążki”
 • „Sala doświadczeń świata, a rozwój percepcji u osób z deficytami intelektualnymi”
 • „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”

Warsztaty:

 • „Bajkoterapia”
 • „Taniec i zabawa z grupą”

Kurs:

 • „Diagnoza i terapia ręki – I i II stopień w ujęciu globalnym”
 • „Pedagogika Marii MONTESSORI e zakresie edukacji wieku dziecięcego (przedszkole)”
 • „I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie W. Sherbone”
Dziedzic Anna

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

• Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pedagogika socjalna i opiekuńcza, studia pierwszego stopnia licencjackie
• Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, studia drugiego stopnia magisterskie
Studia Podyplomowe
• Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu
Pedagogika specjalna- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna- Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Awans zawodowy: nauczyciel kontraktowy

Kursy, szkolenia:

 • „AAC – wspomagające alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”
Chromik Maria

nauczyciel terapeuta

terapeuta Integracji Sensorycznej

Wykształcenie:

• Kolegium Nauczycielskie w Bielsku- Białej
specjalność: pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika
• Akademia Pedagogiczna w Krakowie
kierunek: pedagogika, zakres – pedagogika specjalna; specjalizacja: oligofrenopedagogika
tytuł zawodowy: licencjat
• Akademia Pedagogiczna w Krakowie
kierunek: pedagogika, zakres – pedagogika rewalidacyjna; specjalizacja: pedagogika terapeutyczna
tytuł zawodowy: magister

Awans zawodowy:  nauczyciel dyplomowany

Kursy, szkolenia:

 • „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?”
 • „Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”
 • „Alternatywne metody komunikacji. BLISS- wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo”
 • „Ruch rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborn”- I stopień
 • „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”- szkolenie podstawowe
 • „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”
 • „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”
 • „Specjalne potrzeby edukacyjne”
 • „Radość i siła jest we mnie”
 • „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”
 • „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”
 • „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”
 • „Uczenie przez zmysły”
 • „Autyzm- od bierności do aktywności”
 • „Przygoda z pedagogiką M. Montessori- wprowadzenie”- warsztaty metodyczne
 • „Profile psychoedukacyjne E. Schoplera (PER-R i AAPEP) w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwoju”
 • „Diagnoza i terapia osób z autyzmem”- warsztaty metodyczne
 • „Terapia taktylna”
 • szkolenie podnoszące kompetencje kadry zatrudnionej do realizacji działań dla osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego
 • „Warsztaty CMC- Dzieci dzieciom- Dar dotyku (4D)”
 • „Wybrane zagadnienia z neurologopedii”- warsztaty metodyczne
 • „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz.I
 • „Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka- zaburzenia, diagnoza i terapia”
 • „Badanie i odkrywanie świata przez dzieci, czyli o eksperymentach w przedszkolu i szkole”- warsztaty metodyczne
 • „Inteligencja wieloraka- jak wspierać rozwój dziecka”- warsztaty metodyczne
 • „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”
 • Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu teatru
 • Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne
 • Autorskie warsztaty filmowe
 • Warsztaty muzyczne
 • „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1”
 • „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 2”
 • „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej” – certyfikowany kurs terapii SI II stopnia
 • „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”
 • „Wykorzystanie Pozytywnej Dyscypliny w pracy psychologa i pedagoga”
 • „Nie patrzy, nie mówi, nie słucha. Od czego zacząć? – trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • „Zabawy wyciszające na każdą porę roku”
 • „Opinia, orzeczenie – i co dalej? Jak wspierać dziecko w szkole?”
 • „Terapia ręki” I i II stopnia
 • „ABC spektrum autyzmu”
 • „Regulamin działalności rady pedagogicznej”
 • „Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty”
 • „Integracja Bilateralna”
 • „Trening Umiejętności Społecznych”
 • „Autyzm- zrozumieć spektrum. Zindywidualizowane spojrzenie na ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju”
 • „Inspiracje muzyczne z okazji Dnia Rodziny według Krainy Muzyki”.
 • „Jak wzmacniać ważne przekonania i budować umiejętności życiowe u dzieci?”
 • „Domowe muzykowanie inspirowane B. Strauss wg Krainy Muzyki”
 • Webinar internetowy: „TUS – terapia czy wspólna przygoda?”
 • Webinar internetowy: „TUS – dla dzieci w wieku przedszkolnym”
 • Webinar internetowy: „TUS w indywidualnej pracy terapeutycznej”
 • Webimar internetowy: „TUS dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera”
Mianowski Kazimierz

nauczyciel katecheta

Wykształcenie:

•    Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie
kierunek- teologia, zakres- teologia ogólna
tytuł- magister
•    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej
Kurs kwalifikacyjny- z zakresu oligofrenopedagogiki, kwalifikacje do nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany

Kursy, szkolenia:

 • „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z trudnościami w uczeniu się”
 • „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”
Wrzosek Teresa

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

•    Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
kierunek: Pedagogika, zakres: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i pracy socjalnej
tytuł zawodowy: licencjat;
•    Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
kierunek: Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
tytuł zawodowy: magister;
•    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki – kwalifikacje do nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
•    Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie
Studia podyplomowe: Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu – kwalifikacje do nauczania osób z autyzmem;
•   
Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu
Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Awans zawodowy- nauczyciel kontraktowy

Kursy, szkolenia:

 • „Jak konstruować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych”
 • „Padaczka u dzieci”
 • „ADHD jak pomagać dziecku”
 • „Agresja u osób z autyzmem i u osób z głębokim upośledzeniem umysłowym”,
 • „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”,
 • „Choreoterapia i rytmikoterapia w reedukacji psychomotorycznej”
 • „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?”
 • „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”
 • „Komunikowanie się pedagoga w życiu zawodowym i prywatnym”
 • „Kolorowy zawrót głowy”- warsztaty bibułkarstwa artystycznego
 • „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”
 • „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”
 • szkolenie podnoszące kompetencje kadry zatrudnionej do realizacji działań dla osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego
 • „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II
 • „Elementy sztuki ludowej- bibułkarstwo”- warsztaty metodyczne
 • „Komunikacja alternatywna Makaton” – podstawowe
 • „Komunikacja alternatywna Makaton” – zaawansowane
 • „Pory roku- scenariusze zajęć z muzykoterapii w oparciu o proste piosenki i utwory instrumentalne”
 • „Muzyczna podróż po Europie”- cz.I
 • „101 pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć plastycznych, technicznych i świetlicowych”
 • „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
 • Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne
 • Autorskie warsztaty filmowe
 • Warsztaty muzyczne
 • „Jak porozumiewać się z trudnym rodzicem?”
 • „Skrzynia skarbów. Bank pomysłów na ciekawe zajęcia poza salą.”
 • „Edukacja przez ruch”
 • „Pomoc dziecku w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych”
 • „Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko – edycja Bożonarodzeniowa”
 • „Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko – edycja wielkanocna”
 • „Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole”
 • „Kolorowy kram – proste formy zabawkarskie w pracy z dzieckiem”
 • „Masy plastyczne na cztery pory roku”
 • „Książka scrapbookowa”
 • „FAS – ukryta niepełnosprawność”
 • „Wartości, a skuteczność oddziaływań wychowawczych”
 • „Opinia, orzeczenie – i co dalej? Jak wspierać dziecko w szkole?”
 • „Zespół Aspergera od A do Z – prawo, edukacja, wychowanie”
 • „Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych”
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • „Zabawy wyciszające na każdą porę roku”
 • „Dzieci i młodzież w sytuacji rozwodu i/lub śmierci bliskich – czyli podstawowe informacje jak wspomóc dzieci i młodzież w sytuacji psychologicznych utrat”
 • „Teatrzyk kamishibai”
 • „Trening Umiejętności Społecznych – kurs certyfikacyjny”
 • „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”
 • kurs na kierownika wycieczek szkolnych
Kiedos Magdalena

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

• Medyczne Studium Zawodowe w Rybniku – Orzepowicach
kierunek: Terapia zajęciowa;
• Wyższa Szkoła Teologiczno – Humanistyczna
kierunek: Promocja zdrowia
tytuł zawodowy: licencjat;
• Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku białej
kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją
tytuł zawodowy: magister
• Instytut Doskonalenia Nauczycieli ,,WIEDZA” w Katowicach
kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika – studia podyplomowe.
• Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
kierunek: Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

Kursy, szkolenia:

 • ,,Kolorowy zawrót głowy” – warsztat bibułkarstwa artystycznego
 • ,,Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?”
 • ,,Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”
 • ,,Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój?”
 • ,,Radość i siła jest we mnie”
 • ,,Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”
 • ,,Sztuka relaksu” – Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi.
 • ,,Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”
 • ,,Arteterapia III – metoda KORART. Integracja sensoryczna poprzez plastykę”
 • ,,Ceramika artystyczna I stopnia”
 • ,,Ceramika artystyczna II stopnia”
 • ,,Ceramika artystyczna III stopnia – toczenie na kole garncarskim”
 • ,,Ceramika artystyczna IV stopnia”
 • ,,Terapia ręki I i II stopnia”
 • ,,Sensoplastyka – Wstęp”
 • ,,Sensoplastyka – Trener 1 stopnia”
 • ,,Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • ,,TUS – terapia czy wspólna przygoda?”
 • ,,TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym”
 • ,,Dziecko w złości”
 • ,,Jak pracować z emocjami przy wykorzystaniu sztuki”
 • ,,TUS w indywidualnej pracy terapeutycznej”
 • ,,Zabawy muzyczne dla małych i dużych”
 • ,,Terapia i couching prowokatywny”
 • ,,AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”
 • ,,Depresja dzieci i młodzieży. Jak wspierać uczniów w kryzysie psychicznym”
Mżyk Agnieszka

nauczyciel terapeuta

Kursy, szkolenia:

 • „Masaż terapeutyczny – budowanie mapy ciała, stymulacja propriocepcji”
 • „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”.
 • „Integracja Bilateralna”
 • „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC”
 • „Trening Umiejętności Społecznych”
 • „Terapia i Coaching Prowokatywny”
Penszor Agnieszka

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

• Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu- Fizjoterapia
tytuł zawodowy: licencjat
• Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
tytuł zawodowy: magister
• Ośrodek Edukacji „Sokrates” w Bielsku-Białej- Terapia zajęciowa

Studia podyplomowe:
• Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu- Przygotowanie pedagogiczne
• Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Kursy, szkolenia:

 • „Terapia ręki I i II stopnia”
 • „Ceramika artystyczna I stopnia”
 • „Sensoplastyka- Trener 1 stopnia”
 • „Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju- Certyfikowany trener”
 • „Trening Kreatywnego Rozwoju- Certyfikowany trener”
 • „Plastyka Ekspresywna- Certyfikowany trener”
 • „AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się z dziećmi ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”
 • „Kontakt czyli uważna komunikacja z dzieckiem”
Kois Izabela

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

Awans zawodowy: nauczyciel kontraktowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

kierunek- filologia polska

 • Instytut Doskonalenia Nauczycieli

kierunek- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Instytut Doskonalenia Nauczycieli

kierunek- Wspomaganie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu

 • TEB Edukacja

kierunek- terapia zajęciowa

 

 

 

Kursy, szkolenia:

 • „Trening umiejętności społecznych”
 • „Podstawowy i średnio zaawansowany kurs języka migowego (SJM) dla pracowników służb społecznych”
LEKARZE
Kopyta Ilona

neurolog dziecięcy

Wykształcenie:

•    doktor nauk medycznych w zakresie medycyny
•    tytuł :
specjalista w dziedzinie pediatrii,
specjalista w dziedzinie neurologia dziecięca;

Ponadto:
•    Zespołowa Nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących zastosowania nowoczesnych metod diagnostyki w genetycznie uwarunkowanych chorobach układu nerwowego u dzieci,
•    Nagroda naukowa III stopnia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Fundacji Aleksandra Gudzowatego dla autorów pracy pt.:”Związek między poziomami lipidów i fibrynogenu a ryzykiem udaru w grupie polskich dzieci z arteriopatią i chorobami serca”.

Kursy, szkolenia:

 • „Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w neurologii”
 • „European Federation of Neurological Societies”- Geneva
 • „Participated in the 9th EPNS Congress with oral/poster presebntation – Dubrovnik,
 • „European Paediatric Neurology Society „- Harrogate
 • „21 st Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disablity”- Vilnius,
 • „International Child Neurology Congress”- Cairo
 • „11 th World Congress of ICNA”- Cairo
 • „Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego”
 • Zebrania naukowe Oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologów
  dziecięcych”
 • przygotowanie i przeprowadzenie wykładu „Przebieg kliniczny i uwarunkowania
  społeczne trików u dzieci w materiale Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku
  Rozwojowego w Katowicach”
 • Choroby układu pozapiramidowego u dzieci- postępy w diagnostyce i terapii”
 • Postępy w pediatrii”
 • VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
 • 17 th European Stroke Conference- Nice
 • „Obraz kliniczny napadów padaczkowych u dzieci ze schizencefalią”
 • „Zaburzenia ze spektrum autyzmu współistniejące z dystrofią mięśniową Beckera-
  opis przypadku”
 • przygotowanie i wygłoszenie wykładu podczas Ogólnopolskiej Konferencji
  „ Postępy w pediatrii”.
Radosz Sylwia

lekarz pediatra

lekarz rehabilitacji medycznej

Wykształcenie:

•      lekarz
•      Specjalista rehabilitacji medycznej

Kursy, szkolenia:

 • staż pracy w zawodzie co najmniej 6 lat
 • doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia
 • staż pracy z dziećmi co najmniej 5 lat
 • doświadczenie na oddziale lub poradni o specjalności zgodnej z miejscem udzielania świadczenia
REHABILITANCI/FIZJOTERAPEUCI
Hachuła Anna

fizjoterapeuta

Wykształcenie:

Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt
     Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych – całościowe szkolenie w  zakresie psychoterapii
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne-
 Instruktor rekreacji ruchowej że specjalnością  Hipoterapia
 Licencjat fizjoterapii  – Śląska Akademia Medyczna – fizjoterapia
Mgr fizjoterapii- Śląski Uniwersytet Medyczny

Kursy, szkolenia:

 • Trening otwarcia, trening terapeutyczny
 • Specjalistyczny warsztat „Pieniędzy doświadczeniem ,eksperymentem a dialogiem egzystencjalnym „
 • konferencja ” Nowe spojrzenie na schizofrenię”
 • kongres II ogólnopolski kongres terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej.
 • Kurs doskonalący Letnia szkoła Gestalt
 • Program pomocy psychologicznej w ujęciu Gestalt
 • Kongres warsztatowy psychologów i psychoterapetów
 • Konferencja Specyficzne potrzeby edukacyjno-wychowawcze, wspieranie rozwoju dzieci że spectrum autyzmu- diagnoza, edukacja, terapia.
 • Szkolenie realizacja działań profilaktycznych dotyczących  problemu uzależnień  oraz  programów wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego.
 • Warsztat  zajęcia socjoterapeutycznej z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy
 • Konferencja naukowo- metodyczna art terapia
 • Kurs fizjoterapia dziecka ryzyka
 • Kurs PNF
 • Terapia i coaching prowokatywny
Chudzińska Mirela

fizjoterapeuta

Wykształcenie:

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

 • Fizjoterapia, studia pierwszego stopnia licencjackie

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

 • Fizjoterapia, studia drugiego stopnia magisterskie

Kursy, szkolenia:

 • „Masaż klasyczny- profil rozszerzony”
 • „Kinesio Taping KT1, KT2”
 • „Masaż głęboki tkanek miekkich”
 • „Naurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno- motorycznymi (zaburzenia mechanizmy antygrawitacyjnego)”
 • „Terapia i Coaching Prowokatywny”
Biernacka Magdalena

fizjoterapeuta

terapeuta NDT Bobath

Wykształcenie:

•    Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
kierunek- Rehabilitacja ruchowa, zakres- rehabilitacja ruchowa
tytuł – magister;
•    „Terapia neurorozwojowa NDT- Bobath”- kurs podstawowy.

Kursy, szkolenia:

 • „Alternatywne metody komunikacji. BLISS- wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo”
 • „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”- szkolenie podstawowe
 • „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”
 •  „Wczesna interwencja”- kurs doskonalący
 • „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”
 • „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band”
 • „Kinesiology Taping”
 • „Wybrane elementy koncepcji Bobath z zastosowaniem przyborów Thera Band w terapii dzieci i dorosłych”
 • „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i postularno motorycznymi” (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • „Terapia taktylna”
 • „Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi” (warsztaty praktyczne)
 • „Terapia czaszkowo- krzyżowa (teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo- krzyżowego)”- kurs I stopnia
 • „Terapia czaszkowo- krzyżowa: Pływy i pulsacje” – kurs II stopnia
 • „Zaawansowane techniki terapii czaszkowo- krzyżowej” – kurs III stopnia
 • „Trauma i terapia doświadczenia somatycznego”- kurs IV stopnia,
 • „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”
 • „Terapia i Coaching Prowokatywny”
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • „Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft- Huber”
PSYCHOLODZY
Gierusz Barbara

nauczyciel psycholog

Wicedyrektor DOREW

Wykształcenie:

•    Uniwersytet Śląski w Katowicach
zakres- psychologia, specjalność- psychologia wychowawcza
tytuł – magister psychologii
•    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej
Kurs kwalifikacyjny- z zakresu oligofrenopedagogiki, kwalifikacje do nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
•    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej;
kurs kwalifikacyjny- kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących

Awans zawodowy –  nauczyciel dyplomowany

Kursy, szkolenia:

 • „Metody wychowawcze w pracy nauczyciela”
 • „Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki”
 • „Śląsk wobec AIDS”
 • „Mam autyzm- dajcie mi szansę”
 • „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”
 • „Wczesna interwencja”- kurs doskonalący
 • „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”
 • „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”
 • „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”
 • „Terapia taktylna”
 • „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I
 • „Arteterapia i techniki pracy ze zmysłem równowagi”- warsztaty
 • „Warsztaty ekspresji twórczej- Ekspresja ciała”
 • „Wieloaspektowe podejście do problemów dzieci z zaburzeniami psychiatrycznymi”
 • „Terapia tańcem i ruchem, improwizacja ruchowo- taneczna”
 • „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”
 • „Praca z dzieckiem o zaburzonym rozwoju motorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną”
 • Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne
 • Autorskie warsztaty filmowe
 • Warsztaty muzyczne,
 • „Terapia i arteterapia ręki i stopy” – szkolenie
 • „Znaczenie hortiterapii w edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” – warsztaty,
 • „Ochrona danych osobowych” – szkolenie
 • „Techniki Celestyna Freineta w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
 • „Edukacja i wychowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w niepublicznych placówkach oświatowych”
 • „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”
 • „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego- KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1.miesiąca do końca 9. roku życia”
 • „Terapia i Coaching Prowokatywny”
 • Ogólnopolska Konferencja Psychologów i Psychoterapeutów pt. „Wielowymiarowość depresji”
 • III Ogólnopolska Konferencja naukowo- szkoleniowa  „Inny- nie gorszy”
Labus Katarzyna

Dyrektor DOREW

psycholog

Wykształcenie:

•    Uniwersytet Śląski w Katowicach
kierunek- psychologia
tytuł- magistra
•    Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
studia podyplomowe „Zarządzanie w oświacie”

Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany

Kursy, szkolenia:

 •  „Mądrość Wassylisy”- metafora i bajka w pracy terapeutycznej
 • „Zarządzanie organizacją pozarządową, komunikowanie się ludzi”
 • „Jak tworzyć i pisać projekty, aby otrzymać dotacje”
 • „Podstawowe elementy prawa dla organizacji pozarządowej”
 • „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci autystycznych”
 • „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
 • „Psychologiczna diagnoza i stymulacja dzieci o zaburzonym rozwoju”
 • „Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną- wybrane zagadnienia kliniczne”
 • „Dzień dzisiejszy i perspektywy opieki nad osobami niepełnosprawnymi w powiecie pszczyńskim- progi i bariery”
 • „Zabawy fundamentalne we wspieraniu prawidłowego, zagrożonego, zaburzonego i opóźnionego rozwoju dziecka”
 • „Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”
 • „Choreoterapia i rytmikoterapia w reedukacji psychomotorycznej”
 • „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”
 • „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”
 • „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”
 • „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”
 • „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”
 • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”- cz.I,
 • „Terapia taktylna”
 • Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II
 • „Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego”
 • Zmiany w kształceniu specjalnym- aktualny stan prawny, organizacja i dokumentacja pracy”
 • Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2012 r.- zmiany wynikające z Ustawy o Działalności Leczniczej”
 • szkolenia dla kadry kierowniczej Ośrodków Wczesnej Interwencji oraz Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczych
 • „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”
 • „Sztuka relaksu. Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi”
 •  „Praca z dzieckiem o zaburzonym rozwoju motorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną”
 • „Zachowania trudne dzieci i młodzieży”
 • „Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne”
 • „Autorskie warsztaty filmowe”
 • „Warsztaty muzyczne”
 • „Terapia i arteterapia ręki i stopy”
 • „Znaczenie hortiterapii w edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” – warsztaty
 • „Ochrona danych osobowych”- szkolenie
 • „Kompleksowy kurs dla wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych. Organizacja pracy wicedyrektora – zadania, uprawnienia, odpowiedzialność zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym”
 • „Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania  w przedszkolu, szkole, placówce”
 • „MANDALA w procesie edukacji, terapii i rozwoju
 • „Edukacja i wychowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w niepublicznych placówkach oświatowych”
 • „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”
 • „Terapia i Coaching Prowokatywny”
Przybylska Patrycja

psycholog

Wykształcenie:

• Uniwersytet Humanitas w Sosnowcu
zakres- psychologia, specjalność- neuropsychologia
tytuł – magister psychologii
• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, filia w Wodzisławiu Śląskim

Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne

Awans zawodowy – nauczyciel początkujący

Kursy, szkolenia:

 • „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki – nowe wyzwanie czy codzienność?”
 • „Normy i zaburzenia rozwojowe u dzieci” – Pakiet 2 webinariów
 • „Autyzm atypowy”
 • „Podstawy pedagogiki Marii Montessori”
 • „Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną”
 • „Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole”
 • „Jak rozpoznać depresję u dzieci i młodzieży”
 • „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem”
 • „Metody pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera”
 • „WOPFU i IPET – jak zrobić to dobrze?”
 • „Wpływ sztucznej inteligencji na dzieci i młodzież”
 • „Nastolatek z autyzmem”
 • „Autyzm a emocje”
 • „Autyzm a afazja”
 • „Autyzm a zaburzenia lękowe”
LOGOPEDZI/NEUROLOGOPEDZI
Mikosz Żaneta

logopeda

neurologopeda

Wykształcenie:

•    Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
kierunek- filologia polska
specjalność – logopedia
•    Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej
Studia Podyplomowe: neurologopedia
•    Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi (w trakcie)
Studia Podyplomowe: oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym

Kursy, szkolenia:

 • „Wybrane zagadnienia z neurologopedii”- warsztaty metodyczne”
 • „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • „Makaton – program rozwoju komunikacji – szkolenie podstawowe”, kurs certyfikowany;
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część I”
 • „Integracja sensoryczna w codziennej praktyce” – konferencja metodyczno – warsztatowa
 •  „Integracja sensoryczna w pracy logopedy” – warsztaty metodyczne
 • „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne”
 • „Kurs przygotowawczy dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”
 • „Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego i staw skroniowo-żuchwowy”
 • „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)”
 • „Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls© – Lalki terapeutyczne”
 • „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”
 • „Bajkoterapia”
 • „Zarządzanie pakietem Google Apss for work”
 • „Terapia ręki I i II stopnia”
 • „Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera”
Strzałka - Wcisło Urszula

nauczyciel logopeda

Wykształcenie:

•    Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
kierunek: Filologia polska
specjalność: logopedyczna
tytuł: magister
•    Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej
Studia podyplomowe- kwalifikacyjne : Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika
•    Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
Studia podyplomowe- kwalifikacyjne : Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu.

Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany

Kursy, szkolenia:

 • „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
 • „Awans zawodowy nauczycieli”
 • „Technologia informacyjna w dydaktyce przedmiotowej”
 • „Rozwiązywanie konfliktów w grupie”
 • „Jak rozwijać świadomość i sprawność językową uczniów”
 • „Radzenie sobie z uczniem prowokującym”
 • „Organizacja kształcenia i udzielanie wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin”
 • „Co wiemy o autyzmie i zespole Aspergera”
 • „Profilaktyka agresji i przemocy”
 • „Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w sprawie przepisów prawa i obowiązków nauczyciela”
 • „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej”
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
 • „Uczeń ze spektrum autyzmu”
 • „SPE w nauczaniu zdalnym: Praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu”
 • „SPE w nauczaniu zdalnym: Terapia logopedyczna online cz. 1”
 • „Darmowe programy do modelowania. Jak wykorzystać je w szkole?”
 • „SPE w nauczaniu zdalnym: Terapia logopedyczna online cz. 2”
 • „Projekty na specjalne zamówienie. Jak realizować projekty z uczniami ze SPE?”
 • „Ciekawe zasoby i narzędzia sieciowe pomocne w pracy nauczyciela”
 • „Autoewaluacja – analiza pracy własnej nauczyciela”
 • „Sekrety motywacji wewnętrznej – odkryj swoje napędy”
 • „Relacje formalne i nieformalne w szkole i klasie – narzędzia i metody pracy
  przydatne w kreowaniu uczącej się społeczności”
 • „Samodzielny uczeń – jak kształtować i wzmacniać jedną z ważniejszych rozwojowo kompetencji?”
 • „Asertywność w pracy nauczyciela – trudna droga między agresją a uległością”
 • „Diagnoza pozytywna w pracy z dzieckiem z ADHD”
 • „ Depresja wśród dzieci i młodzieży”
 • „Afazja – terapia dzieci z zaburzeniami mowy”
 • „Odporność psychiczna w dobie wielkich zmian”
 • „Jak zbudować relację terapeutyczną z dzieckiem z ADHD?”
 • „Jak wspierać uczniów ze SPE z wykorzystanie TIK?”
 • „Nauczyciel – terapeuta osób z ASD”
 • „Osoby autystyczne o sobie samych”
 • „Obsługa osób z niepełnosprawnością”
 • „Dojrzewanie i dorosłość osoby autystycznej”
 • „Jak tworzyć lekcje dla każdego, czyli o edukacji włączającej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • „Rozsądne korzystanie z narzędzi TIK i sieci w procesie nauczania”
 • „Indywidualizacja pracy z uczniami z wykorzystaniem TIK”
 • „Praca z trudnym uczniem i trudnym rodzicem”
 • „Darmowe programy do modelowania. Jak wykorzystać je w szkole?”
 • „Zaangażuj i zaktywizuj ucznia na lekcjach i w szkole i w domu – narzędzia nowoczesnej technologii wspierające edukację”
TERAPEUCI ZAJĘCIOWI
Kapek Bogumiła

terapeuta zajęciowy

Wykształcenie:

Liceum Medyczne Mikołów

 • pielęgniarka dyplomowana

Główny Urząd ceł

 • agent celny

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

 • magister Zarządzanie, logistyka i transport międzynarodowy

TEB Tychy

 • terapeuta zajęciowy i dyplomowany

 

 

 

Kursy, szkolenia:

 

 • ” Dziecko ze spektrum Autyzmu, w tym Zespołem Aspergera w klasie szkolnej”
 • „Terapia i coaching prowokatywny”
 • „Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – kurs sprowadzający”
 • ” Uczeń z  – Efektywna praca nauczyciela w inkluzyjnej klasie (uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi, z autyzmem, zespołem Aspergera, z afazją słabosłyszącą, słabowidzącą, niepełnosprawnym intelektualnie)”
 • „Multimedia w pracy z uczniem z autyzmem na II etapie edukacyjnym. Wskazówki dla uczniów i nauczycieli”
 • „Trudne zachowania nastolatka – przyczyny i praktyczne sposoby deeskalacji”
 • „Arteterepia”
 • „Bajkoterapia”
 • „Super Moce współczesnego wychowawcy”
 • „EDUKOMPAS – edukacja, kompetencje a szkoła wartości.”
 • „Poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w praktyce edukacyjnej. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.”
 • „Dziecko z wysoką wrażliwością.”
 • „Trudności sensoryczne ucznia z zespołem Aspergera. Jak pomóc? „
 • „Skuteczne metody pracy z agresją.”
 • „Podstawy pedagogiki Marii Montessori.”
 • „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się z dziećmi ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się.”
 • „Autyzm codzienność… Zrozumieć autyzm.”
 • „Kurs pedagogiczny.”

Konferencje:

 • „Autyzm. Codzienność…Rozwiń skrzydła… – czyli o znaczeniu potencjału uczniów z autyzmem”
 • „Szkoła przyjazna uczniom z autyzmem. Przykłady dobrych praktyk. Autyzm. Codzienność…”
 • „Z FASonem w życie – dziecko z FASD w wieku przedszkolnym i w szkole ponadpodstawowej.””
 • Dziecko z wadą wzroku w szkole z zaburzeniami neurologicznymi.”
 • „Od nudy do rozwoju lub… destrukcji, Moje Bezpieczne (?) Dziecko – od bezpiecznego dorosłego do bezpiecznego dziecka.”
 • „Edukacja włączająca – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.”
 • „Autyzm codzienność… co każdy nauczyciel wiedzieć powinien.”
 • „Budowanie stref wsparcia dla dziecka/nastolatka w kryzysie.”
 • „Autyzm codzienność… niezbędnik nauczyciela – współpraca z rodzicami w edukacji inkluzyjnej.”
 • „Tropiciele zasobów, czyli poznajemy naszych przedszkolaków i młodszych uczniów.”
 • „Moje Bezpieczne (?) Dziecko – od bezpiecznego dorosłego do bezpiecznego dziecka – w polu rażenia rówieśników.”
 • „Autyzm codzienność… Relacje w spektrum. Wszyscy jesteśmy neuroróżnorodni.”
 • „Moje Bezpieczne (?) Dziecko – tożsamość płciowa dzieci i młodzieży.”
PIELĘGNIARKI
Pęszor Joanna

pielęgniarka dyplomowana

Wykształcenie:

•    Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek- pielęgniarstwo
tytuł zawodowy – licencjat pielęgniarstwa

Kursy, szkolenia:

 • „Organizacja i zarządzanie”- kurs kwalifikacyjny
 • „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II
 • „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”- kurs specjalistyczny
 • „Szczepienia ochronne”- kurs specjalistyczny
 • „Pielęgniarstwo kardiologiczne”- kurs kwalifikacyjny
 • „Pielęgniarstwo rodzinne”- kurs kwalifikacyjny
 • „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”
POMOCE NAUCZYCIELA
Kurcius Martyna
Lazarek Monika
Gielata Beata
Urbańska Paulina
Komraus Jolanta
Wiera Barbara
Andrzejak Aleksandra
Jeczeń Iwona
Szromek Artur
Głąbek Tatiana
Kulak - Iskrzycka Justyna
Growiec Agnieszka
Bodora- Pisarek Sylwia
Krzekotowska Agnieszka
Liszka Edyta

Do góry