O nas

„Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.” (Art.4 Statutu PSONI)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku (do 14.09.2016 r. -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie), jest jednostką terenową organizacji ogólnopolskiej z Zarządem Głównym w Warszawie, pozarządową, niedochodową, samopomocową. Posiada osobowość prawną i od marca 2006r. – status organizacji pożytku publicznego (Numer KRS: 0000055636). Swoją działalność rozpoczęło w lutym 1992 roku.

W 2017 r. PSONI Koło w Pszczynie obchodziło 25-lecie swojej działalności.

Członkami Stowarzyszenia są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, członkowie ich rodzin, opiekunowie prawni i przyjaciele zaangażowani w działalność na rzecz Stowarzyszenia – obecnie 80 członków.

Formy pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych obejmują:
– organizowanie i prowadzenie poradnictwa i doradztwa dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin w ramach systemu oparcia społecznego, a także doradztwa prawnego dla rodzin osób niepełnosprawnych;
– organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
– prowadzenie aktywnej współpracy z władzami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, mającej na celu zapewnienie tym osobom i ich rodzinom przysługujących im praw do korzystania ze specjalistycznej opieki i wielokierunkowej pomocy;
– organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych o charakterze integracyjnym;
– prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej Stowarzyszenia;
– inicjowanie i rozbudowywanie współpracy z wolontariuszami zainteresowanymi pracą z osobami niepełnosprawnymi;
– prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie opieki i pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.

Lata pracy na rzecz godnego życia osób niepełnosprawnych zjednały Kołu wielu przyjaciół – zarówno wśród osób prywatnych, instytucji, jak i władz samorządowych, z którymi systematycznie współpracujemy.

Stowarzyszenie otwarte jest na wszelkie kontakty z osobami, instytucjami, którym los osób specjalnej troski nie jest obojętny. Czasem drobny, acz od serca gest cenniejszy jest od darowanej z łaską pomocy…

Koło PSONI prowadzi w Piasku dwie placówki: Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy oraz Świetlicę Terapeutyczną, gdzie na co dzień otacza wielospecjalistyczną pomocą dzieci, młodzież i osoby dorosłe ze sprzężoną niepełnosprawnością psychofizyczną.

Numer rachunku bankowego:
ING o/Pszczyna 31 1050 1315 1000 0001 0143 8216

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku
43-211 Piasek, ul. Dworcowa 27;
tel. 32/210-48-47
e-mail: biuro@psonipszczyna.pl

WŁADZE KOŁA:

Przewodnicząca Zarządu – KRYSTYNA FUŁAWKA

Wiceprzewodniczący Zarządu:

 •  KATARZYNA LABUS
 •  PIOTR KOŚCIELNY

Sekretarz Zarządu – BOGUSŁAWA BULARZ

Skarbnik Zarządu – TERESA JACZMIŃSKA

Członkowie Zarządu:

 • RENATA DRĄSZKOWSKA
 • AURELIA KOJZAREK
 • IWONA MAKOWSKA
 • KINGA PURCZYŃSKA
 • DARIUSZ RAKOWSKI
 • LUCYNA SZYMOSZEK

Elektor Zarządu – TERESA KRZEKOTOWSKA

Komisja Rewizyjna:

 • LONGINA FANCZALSKA (przewodnicząca)
 • JADWIGA BALCAREK
 • BOGUSŁAWA TOMANEK

Do kompetencji Zarządu należy (Statut PSONI, 1991, art29):
• kierowanie i zarządzanie wszystkimi placówkami i innymi służbami niezbędnymi do realizacji celów statutowych;
• reprezentowanie Koła na zewnątrz, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Głównego i Zgromadzenia Elektorów;
• zarządzanie majątkiem i funduszami Koła i wykonywanie w związku z tym czynności organizacyjnych i finansowych;
• zatwierdzanie struktury organizacyjnej Koła i jego jednostek;
• zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Koła i ustalanie dla nich porządku obrad;
• ustalanie rocznego budżetu oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej;
• przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań i bilansów;
• tworzenie placówek, sekcji, zespołów i innych form służących realizacji celów statutowych oraz, w razie potrzeby, uchwalanie przedmiotu, zakresu i regulaminu ich działalności;
• wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zakładem pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
• przyjmowanie członków,prowadzenie ewidencji członków oraz stwierdzanie utraty członkostwa;
• udzielanie pełnomocnictw i upoważnień;
• powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót i innych;
• rozpatrywanie skarg i zażaleń;
• wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Koła, a także kontroli zewnętrznej;
• podejmowanie innych zadań zmierzających do realizowania celów Stowarzyszenia;

Wszelkie decyzje podejmowane są przez Zarząd demokratycznie – uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się 1 – 2 razy w miesiącu. Wszelkie umowy i inne akty prawne podpisują w imieniu Koła zawsze dwie osoby (przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz skarbnik lub sekretarz).

PARTNERZY: