Informacja

obrazek z napisem informacja
unia europejska

Świetlica Terapeutyczna placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku informuje, że:

 w okresie od X-XII 2020  roku realizowała  projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  o powierzenie grantu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Odbiorcami wsparcia byli prowadzący warsztaty terapii zajęciowej oraz organizacje pozarządowe realizujące w 2020 roku zadania zlecane przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem projektu było zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji (…).

Do góry